background

Nakliyat Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Yurtiçi ve uluslararasu emtia nakliyatında nakliyat hasarları Nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır.

about

Nedir?

Nakliyat Sigortaları; nakliye aracı ile malların taşınması sırasında, söz konusu malların fiziki zarara uğramasına karşılık teminatlar sunan sigorta türüdür. Kamyon, tren, gemi, uçak gibi araçlar vasıtasıyla taşınan mallar; yaşanan bir olumsuzluğa bağlı olarak fiziken zarar gördüğü takdirde, sigorta poliçesinde yer alan teminatlar dâhilinde söz konusu hasarlar tazmin edilir.

Neden Yaptırmalısınız

Nakliyat sigortaları,  bir yükün bir yerden başka bir yere nakledilmesi esnasında herhangi bir hasar ya da kayıp yaşanması riskine karşılık yapılan sigorta türüdür. Taşınan eşyayı garanti altına alınır. Aynı zamanda bu bir önlem olduğundan taşıma firmaları için de yararlıdır.. Bu sigorta genel olarak ticaret özellikle de deniz ticaretini kapsayan bir sigortacılıktır. Ticaretle yakınlık durumu sebebiyle de bu sigorta dalı uluslararası bir önem kazanmıştır. Hem nakliyat firmaları hem de taşımacılıktan yararlanan müşteri için avantaj sağlayıcı özelliktedir.

Teminatları nelerdir ?

Emtea sigortalarında; Tam Ziya , Dar Teminat, Geniş Teminat olmak üzere 3 ana teminat çeşidi vardır

Ek teminat olarak, Savaş  ve Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri vb. riskler poliçe kapsamına dâhil edilebilir. 

Sigortalı olarak sadece emtianızın değerini değil, navlun, sigorta ücreti ve öngörülen kâr gibi bazı ek giderleriniz de teminat altına alınabilmektedir.

Nakliyat Sigortalarının hem yurtiçi hem de yurtdışı taşımacılığı için farklı sigorta türleri bulunmaktadır.

Tam Zıya Teminatı:

Malın poliçede belirlenen sebeplerle sevkiyatın gerçekleştirildiği vasıta ile beraber tüm değerini yitirmesi durumunda güvence sağlamaktadır.

Dar Teminat:

Malın çeşitli vasıtalarla gerçekleştirilen sevkiyatlar esnasında, malınızda oluşacak kısmi hasar (geminin karaya oturması, alabora olması, çatışması, aracın çarpması , çarpışması , devrilme, yol çökmesi, seylap, dere taşması, hattan çıkma vb yangın infilak  gibi )  sonucu kayıplarınızı güvence altına alır. 

Geniş Teminat:

Geniş kapsamlı Emtia Nakliyat Sigortaları ise genel olarak vasıta ayrımı yapmaksızın (Gemi, Kamyon, Tren, Uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır. Ancak aşağıda önemli olanları belirtilmiş bulunan durumlar istisna tutulmaktadır:

  • Kanuna aykırı durumlar (yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi),
  • Taşıma şartlarına uygun olmaması , ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf,
  • Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.
  • Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf,
  • Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması,
  • Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
  • Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf.
  • Gemi  sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
  • Harp ve Grev 

Emtia Nakliyat Abonman Sigortası

Genel olarak Emtia Nakliyat Sigortaları sefer esası ile yapılmaktadır. Bu sigortalar, sürekli sevkiyat gerçekleştiren sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri sunmaktadır.  Muhtelif zamanlarda sigortalının farklı ülkelerden ithal ve ihraç edeceği ya da yurt içinde sevk ettireceği ticari malların, belirli düzenli bir programının olması halinde bir sözleşmeyle (Abonman) güvence altına alınması mümkündür. Abonman sözleşmesi ile düzenli sevkiyatlarınızdaki belirlenmiş bedel limitleri ile belirlenmiş şartlarda teminat verilebilmektedir. Böylece her seferin bildirilmesi, geç bildirim veya unutulma gibi olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçilir. Abonman poliçeleri 1 yıllık süre için düzenlenir.

 

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlayan sigortadır.

-Malın Fatura Bedeli -Ödenen Navlun (Taşıma Ücreti) -Ödenen Sigorta Primi -Umulan Kar

Akreditif şartı olarak genellikle %10 olarak belirlenen bu son menfaat, malın ithalatçının bu alışveriş sonundaki kar beklentisini ve diğer bazı görünmeyen masrafları ifade etmektedir.

-Kati Poliçe -Geçici (Flotan/Muvakkat) Poliçe -Abonman Sözleşmesi -Blok Abonman Sözleşmesi

-EX WORKS (EXW) : Fabrikadan teslimde sigorta yaptırma yükümlülüğü alıcıdadır. -FREE ON BOARD (FOB) Bordda teslim: Sigorta yükümlülüğü gemi bordasına kadar satıcı, sonra alıcıdadır. -COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) Mal bedeli, sigorta ve navlun dahil: Sigorta yaptırma yükümlülüğü satıcıdadır. -COST AND FREIGHT (C&F) Mal bedeli ve navlun dahil: Sigorta yaptırma yükümlülüğü satıcıdadır.

-Nakil aracının tamamen ve fiilen hasara uğraması sonucunda taşınan yükün (emteanın) tamamen yok olması teminata dahildir -En limitli teminat veren klozdur -Uygulamada gümrüğe gelen malların sigortalanmasında kullanılmaktadır -Sınırlı risk, düşük fiyat -Gümrüğe gelmiş mallar için abonman sözleşmesi bulunması kaydıyla malı gümrükten çekmek üzere “Tam Ziya” teminatı sağlanabilir.

-Yangın, infilak -Taşıma aracının çarpması, çarpışması karaya oturması, alabora olması, raydan çıkması. -Tehlike limanında yükün boşaltılması. -Müşterek Avarya. -Kurtarma, yardım masrafları.

-Kamyonun devrilmesi, yanması, çarpışması ile doğal afetler ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi halinde mallara gelebilecek ziya ve hasarları temin eder. -Ek teminatlar: Yükleme aktarma ve boşaltma, Hırsızlık, Islanma v.b.

- Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay sonucunda sigorta konusu yükte meydana gelebilecek tüm (all risk) fiziksel hasar ve kayıplar teminat altına alınmaktadır.

-Yüklemesi başlamış sevkiyatlara -Kullanılmış (2.el) her türlü emteaya -İthalat sigortası şirketimiz tarafından yapılmamış emtianın yurtiçi sevkiyatına -Açık kasalı kamyonlarla yapılan sevkiyatlara -Gemi güvertesinde taşınan emteaya

-Savaş, İç savaş, İhtilal, Ayaklanma, Baş kaldırma, İç kargaşa -Harp teminatı ile yalnızca, havayolu ve deniz yolu ile yapılan sevkiyatlar teminat altına alınabilmektedir. Karayolu sevkiyatlarında “harp teminatı” verilemez. Karayolunda sadece “grev” teminatı verilebilir.

-Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin, iş uyuşmazlığına, işçi ayaklanmasına veya halk hareketlerine katılan kişilerin, teröristlerin, politik nedenlerle hareket eden kişilerin sigorta konusuna verdiği zarar teminata dahildir.

-Sigortalının kasıtlı kötü niyetinden doğan hasarlar, -Sigortalı malın olağan akması, ağırlık ve hacminde eksilme veya olağan aşınma ve yırtılma, -Ticari geleneklere uygun olmayan yetersiz ambalajlama, -Donatanların veya işletenlerin mali güçlükleri nedeniyle meydana gelen ziya, hasar ve masraflar, -Gecikme sebebiyle ortaya çıkan hasarlar, -Sigortalı malın kendi ayıbı ve doğasından gelen ziya, hasar ve masraflar, -Taşıma aracının taşımaya uygun olmaması sonucu olan hasarlar (sigortalı durumu önceden biliyorsa), -Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının kullanılmasından doğan ziya, hasar veya masraf, -Savaş, grev (Ek teminat olarak alındığında teminat sağlanır.), -Terörist ve politik amaçlı kişilerin verdiği zararlar -Korsanlık (Geniş Teminat alınır ise teminat sağlanır.)

Nakliyat Emtea Sigorta Poliçesi”nin yapılabilmesi adına gerekli tüm sevkiyat detaylarının (sigortalı, mal cinsi, sigorta bedeli, güzergah, vasıta cinsi, gemi adı, plaka no, ambalaj şekli, miktarı, yükleme tarihi v.b.) yükleme tarihi öncesinde eksiksiz olarak sigortacıya ibraz edilebiliyor olması halinde;“KATİ POLİÇE” düzenlenir.

Nakliyat Emtea Sigorta Poliçesi”nin yapılabilmesi adına gerekli sevkiyat detaylarının (sigortalı, mal cinsi, sigorta bedeli, güzergah, vasıta cinsi, gemi adı, plaka no, ambalaj şekli, miktarı, yükleme tarihi v.b.) bir veya bir kaçının yükleme tarihi öncesinde sigortacıya eksiksiz ve/veya kesin veriler halinde bildirilememesi durumunda “FLOTAN (MUVAKKAT) POLİÇE” düzenlenir.

-Flotan Poliçe ile “asgari prim” tahakkuk ettirilmek suretiyle, söz konusu sevkiyat teminat altına alınır. -Mal kısım kısım sevk edildikçe, sevkiyatla ilgili tüm bilgiler sigorta şirketine bildirilir ve bu bilgilere istinaden; “FLOTAN (MUVAKKAT) KATİ POLİÇE” olarak düzenlenir.

-Sevkiyat ile ilgili kesin ayrıntılar poliçeleştirme esnasında bilinemiyorsa, -Bankaların açtığı akreditifli işlemlerde, -Belli bir dönemde yapılacak sevkiyatların tamamının güvence altına alınması istendiğinde,

Ticari bir işletmenin bir yıl boyunca gerçekleştireceği sevkiyatlarını teminat altına alan bir çerçeve sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında gerçekleşecek her bir sevkiyat için seferlik poliçeler düzenlenir.

-Sevkiyat frekansı ve hacmi yüksek firmalara -Sevkiyat bildirimleri ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirecek olan, moralitesi iyi firmalara.

-Sefer Esaslı Abonman sözleşmeleri -Blok Abonman (Depo Primli) sözleşmeleri -Aylık veya haftalık bildirim esaslı abonman sözleşmeleri

- Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta “fiyatlarında indirim” - Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının “geç bildirimde bulunması”, sigortalının haklarını zedelemez. - Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya “otomatik teminat” - Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi

-Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar. -Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez. -Uygulanacak sigorta fiyatı sayısını azaltır. -Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat sağlar. -Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi sağlar.

Uygulamada yoğunluklu olarak yurtiçi taşımalar için geçerli olmak üzere frekansı yüksek tüm taşımalar “Blok Abonman Sözleşmesi” kapsamında teminat altına alınır, poliçe primi ise yıllık toplam sevkiyat bedeli üzerinden belirli bir ödeme planı çerçevesinde tahakkuk ettirilir. Beher sefer için poliçe yaptırmak yerine, sigortalı “Blok Abonman Sözleşmesi” kapsamında sevkiyat bildirimlerini aylık ya da haftalık periyotlarla yapabilecektir.

-Taşıma sözleşmesi -Fatura -Çeki listesi -Nakliyeciye rücu yazısı -Zabıt veya sorumlu tarafından katılımı ile hazırlanmış tutanak -Ademi teslim halinde; Müfrez ordino ve acente kati yazısı -İhracat sigortalarında atanan ekspertiz raporu -Fotoğraf -Hasarın mahiyetine göre gerek duyulacak diğer belgeler -Konşimento -Gümrük beyannamesi -Navlun faturası -Sevk irsaliyesi

backgrounds